Giảng viên

Phùng Thanh Bình

Phùng Thanh Bình

Kinh tế môi trường | Phân tích lợi ích - chi phí | Thẩm định dự án | Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Nguyễn Ngọc Danh

Nguyễn Ngọc Danh

Kinh tế phát triển | Dự báo Kinh tế và Phân tích dữ liệu | Marketing và Phát triển địa phương | Quản trị dự án bất động sản

duynk-s

Nguyễn Khánh Duy

Dự báo Kinh tế & Phân tích dữ liệu | Kỹ thuật phân tích chính sách, Phân tích & đánh giá chương trình, Phân tích định lượng, Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

sinhh2-S

Hay Sinh

Thẩm định giá trị doanh nghiệp | Thẩm định giá trị tài sản vô hình | Kinh tế vi mô | Kinh tế vĩ mô

thangvt-s

Võ Tất Thắng

Kinh tế sức khỏe | Kinh tế dược | Đánh giá tác động | Kinh tế lượng ứng dụng | Phương pháp nghiên cứu | Kinh tế phát triển

Translate »