Đỗ Hoàng Minh

Đỗ Hoàng Minh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2011 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Đại học Kinh tế TP.HCM | Đề tài: “The role of FDI in long-run economic growth”
  • 2006 – Cử nhân | Quản trị chất lượng | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

  • “Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Vùng Trồng Thanh Long Tỉnh Bình Thuận.” | 2019 – 2024 | Académie De Recherche Et D’Enseignement Supérieur, Vương Quốc Bỉ

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.” | 2019 – 2020 | Cấp ngành

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

  • “Investigating intellectual capital: The role of intellectual property rights reform in ASEAN.” | 2019 | Hội thảo quốc tế về: “Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning”
  • “Entrepreneurship and Economic Growth Along Stages of Development.” | 2017 | STBI – Đại học Kinh tế TP.HCM

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »