Lâm Mạnh Hà

Lâm Mạnh Hà

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 1997 – Thạc sĩ | Kinh tế và tài chính | Đại học Orleans, Pháp | Đề tài: “FDI in Vietnam, opportunities and challenges for the economy”
  • 1996 – Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế TP.HCM | Đề tài: “Chiến lược phân phối sản phẩm của công ty Tribeco” 
  • 1986 – Cử nhân | Kế hoạch | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

  • “Số nhân tiền có thể nhỏ hơn một?.” | 2020 | Kỷ yếu Khoa Kinh Tế

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

  • “Hiểu và dạy về tỷ giá hối đoái ở Việt Nam.” | 2015 | Kỷ yếu Khoa 
  • “Đề cương chương trình tiên tiến Kinh tế vĩ mô I.” | 2014 | Hội thảo cấp bộ môn

Giáo trình, tài liệu tham khảo

  • “Tóm tắt – Bài tập – Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô.” | 2018 | NXB UEH
  • “Bài tập -Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô I” | 2017 | NXB Thống kê
  • “Kinh tế học vi mô (bản dịch theo Pindyck và Rubinfeld 2013)” | 2015 | NXB UEH
  • “Hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô, tái bản lần thứ 3.” | 2012 | NXB Đại học Mở TP.HCM
Translate »