hoanh-s

Nguyễn Quỳnh Hoa

Quá trình đào tạo 

 • 1990: Cử nhân – Kinh tế, tổ chức quản lý xí nghiệp – Đại học Công nghệ thực phẩm Matxcơva, Liên xô (cũ) 
 • 1998: Thạc sĩ – Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng – Đại học Kinh tế TPHCM 
 • 2003: Tiến sĩ – Kinh tế, quản lý nền kinh tế quốc dân – Đại học Tổng hợp Công nghệ thực phẩm Matxcơva, LB Nga. – Tên luận án: “Chiến lược phát triển ngành công nghệ thực phẩm tại Việt Nam”  

 

 • Phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản: Từ lý luận đến thực tiễn. 

2005 – 2006: Đề tài cấp Cơ sở – Chủ nhiệm đề tài 

 • Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM 

2010 – 2011: Đề tài cấp Bộ – Thành viên nghiên cứu 

 • Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản. 

2011 – 2012: Đề tài cấp Cơ sở – Chủ nhiệm đề tài 

 • Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM. 

2012 – 2013: Đề tài cấp Cơ sở – Thành viên nghiên cứu 

 • Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai. 

2013 – 2014: Đề tài cấp Cơ sở – Chủ nhiệm đề tài 

 • Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM. 

Đồng tác giả – Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 8, năm: 2011. 

 • Thị trường nhà ở thương mại tại Tp. HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả. 

Đồng tác giả – Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 12, năm: 2011. 

 • Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy 

Đồng tác giả – Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 3, năm: 2013. 

 • Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản. 

Tác giả – Tạp chí Phát triển và hội nhập số 11, tháng 07 – 08/2013. 

 • Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM. 

Đồng tác giả – Tạp chí Phát triển và hội nhập số 11, tháng 07 – 08/2013. 

 • Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế. 

Tác giả – Tạp chí Phát triển và hội nhập số 17 năm 2014. 

 • Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố HCM. 

Đồng tác giả – Tạp chí Phát triển Kinh tế số: Tháng 3, năm: 2015. 

 • Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai 

Tác giả – Tạp chí Phát triển và hội nhập số 22 năm 2015. 

 • Giáo trình Thẩm định giá trị Bất động sản 

Đồng chủ biên – 2011 

 • Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học 

Đồng tác giả – 2011 

 • Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM – Lý luận và thực tiễn, đồng tác giả. Sách chuyên khảo. 

Đồng tác giả – NXB Phương Đông, 2012 

Translate »