hoanh-s

Nguyễn Quỳnh Hoa

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2003 – Tiến sĩ | Kinh tế, quản lý nền kinh tế quốc dân | Đại học Tổng hợp Công nghệ thực phẩm Matxcơva, LB Nga | Đề tài: “Chiến lược phát triển ngành công nghệ thực phẩm tại Việt Nam”  
 • 1998 – Thạc sĩ | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 1990 – Cử nhân | Kinh tế, tổ chức quản lý xí nghiệp | Đại học Công nghệ thực phẩm Matxcơva, Liên xô (cũ) 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai.” | 2013 – 2014 | Cấp cơ sở
 • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM.” | 2012 – 2013 | Cấp cơ sở
 • “Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản.” | 2011 – 2012 | Cấp cơ sở 
 • “Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM.” | 2010 – 2011 | Cấp Bộ
 • “Phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản: Từ lý luận đến thực tiễn.” | 2004 – 2007 | Cấp cơ sở  

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Nhà ở xã hội tại Tp.HCM sau 10 năm thực hiện Chiến lược Nhà ở quốc gia.” | 2020 | Kỷ yếu hội thảo: Hoạt động Thẩm định giá ở VN trong thời kỳ CMCN 4.0. NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Ứng dụng tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá đất nông nghiệp ở Việt Nam.” | 2019 | Kỷ yếu hội thảo: Ngành thẩm định giá ở Việt Nam – Hơn 20 năm hình thành và phát triển (ISBN). NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai.” | 2015 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố HCM.” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế số
 • “Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế.” | 2014 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy” | 2013 | Tạp chí Phát triển Kinh tế số
 • “Thị trường nhà ở thương mại tại Tp. HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả.” | 2011 | Tạp chí Phát triển Kinh tế số 
 • “Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM.” | 2011 | Tạp chí Phát triển Kinh tế số

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Real Estate Market in Vietnam Economy.” | 2018 | Real Estate Issue 3
 • “Analysis of factors affecting Ho Chi Minh city’s office rental price using Hedonic model.” | 2018 | International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry – ESCI

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Tài liệu học tập: Thẩm định giá bất động sản.” | 2020 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM – Lý luận và thực tiễn, đồng tác giả. Sách chuyên khảo.” | 2012 | NXB Phương Đông
 • “Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học.” | 2011 | Lưu hành nội bộ
 • “Giáo trình Thẩm định giá trị Bất động sản” | 2011 | Lưu hành nội bộ
Translate »