thanhntm-s

Nguyễn Trần Minh Thành

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2016 – Thạc sĩ | Quản trị Kinh doanh | Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Về Quản Lý (CFVG) | Đề tài: “The Effects of Social Network on Employment.”
  • 2009 – Cử nhân | Kinh Tế Lao Động và Quản Lý Nguồn Nhân Lực | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Effects of a Coding Program on Attitudes and Learning Performance of Pupils – Evidence from a Programing Project in Vietnam.” | 2020 – 2022 | Cấp trường
  • “Xây dựng ngành đào tạo Quản trị nhân lực.” | 2012 – 2013 | Cấp trường
Translate »