Vũ Hải Anh

Vũ Hải Anh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2017 – Thạc sĩ | Kinh Tế Nông Nghiệp | Đức | Đề tài: “Impacts of Migration on Education of Children Living in Rural Areas of Vietnam.”
  • 2007 – Cử nhân | Kinh Tế Lao Động và Quản Lý Nguồn Nhân Lực | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »