sinhh-s

Hay Sinh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2001 – Tiến sĩ | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | Đại học Kinh tế TP.HCM. Đề tài: “Hoàn thiện các hình thức huy động vốn của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường ở nước ta”
 • 1995 – Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Bách khoa TP.HCM
 • 1982- Cử nhân | Kinh tế Công nghiệp | Đại học Kinh tế TP.HCM 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2017 – 2018 | Cấp cơ sở
 • “Đề án Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Thẩm định giá theo hướng ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.” | 2016 | Cấp cơ sở
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.” | 2015 | Cấp cơ sở 
 • “Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Quy trình và các phương pháp.” | 2014 – 2015 | Cấp Bộ
 • “Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ thẩm định giá tại trường Đại học kinh tế TP.HCM.” | 2013 | Cấp cơ sở  
 • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM.” | 2012 – 2013 | Cấp cơ sở
 • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | Cấp cơ sở
 • “Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.” | 2006 | Cấp cơ sở
 • “Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.” | 2006 | Cấp cơ sở

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóa.” | 2014 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Ước tính Chi phí phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Ước tính Xác suất phá sản trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012.” | 2012 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2012 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Ước tính hệ số Beta trong Thẩm định giá trị Doanh nghiệp.” | 2012 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “The suitability of Proxy Levered Beta in corporate valuation – Evidence from Vietnam.” | 2018 | Asian Economic and Financial Review

Bài trình bày hội thảo

 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | The 20th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress
 • “Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp Chi phí vốn và phương pháp APV.” | 2014 | Hội thảo quốc tế AVA
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | Hội thảo quốc tế AVA

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Hệ số beta trong thẩm định giá doanh nghiệp – Các mô hình và các kỹ thuật tính toán.” | 2017 |
 • “Kinh tế vi mô (dịch từ MicroEconomics – Robert S. Pindyck, Danidel L. Rubinfeld).” | 2015 |
 • “Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 |
 • “Giáo trình Kinh tế Vi mô” | 2014 | Lưu hành nội bộ
 • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá” | 2012 | Lưu hành nội bộ
Translate »