Back

Văn phòng Khoa

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 

Le-Thi-Cam-Thu

Lê Thị Cẩm Thu

Cử nhân
Chuyên viên
38.448.222
0969.060408
0933.871.925
camthu@ueh.edu.vn

 

1.Công tác văn phòng:

 • Trực văn phòng;Tiếp nhận và trả lời tổng đài điện thoại; tiếp nhận và giải quyết sự vụ, thông tin; triển khai công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị; Tổ chức, thông tin, đăng ký lịch tuần, phòng họp, gửi thư mời các cuộc họp của khoa tới GV, khách mời…
 • Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, Soạn thảo công văn đi; quản lý công văn đến và đi;Sắp xếp, bảo quản hồ sơ của đơn vị;Quản lý hồ sơ nhân sự(GV mới, GV nghỉ hưu)
 • Thông tin các quy định, chế độ, chính sách của trường đến giảng viên;Quản lý việc sử dụng con dấu của Khoa đảm bảo đúng quy định của UEH.
 • Quản lý tài sản: Tổng hợp nhu cầu, liên hệ phòng chức năng lập kế hoạch xin trang bị, tiếp nhận và giao trả, và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của UEH
 • Tiếp nhận những thông tin trong việc quản lý nhân sự như : GV nghỉ giảng, bệnh tật, đổi giờ… cho phòng chức năng và sinh viên kịp thời

2. Công tác Quản lý đào tạo

 • Phân công giảng hệ đại học, văn bằng 2, vừa làm vừa học: tiếp nhận lịch giảng, chuyển lịch giảng đến Ban Chủ nhiệm Khoa /bộ môn, nhận danh sách phân công giảng và cung cấp cho các phòng ban chức năng, báo cập nhật thay đổi GV cho phòng chức năng
 • Tiếp nhận lịch thi, xin đề thi, phân công cán bộ coi thi, nhận bài thi, điểm thi nộp về phòng khảo thí
 • Phụ trách công tác thực tập của sinh viên; tổng hợp phân công giảng viên hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại chuyển giao chuyên đề và KLTN cho GV chấm
 • Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra, điều chỉnh điểm

3 Công tác sinh viên

Tổng hợp hồ sơ cố vấn học tập, đánh giá rèn luyện sinh viên nộp về Phòng CTCT theo lịch; Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên năm cuối

4 Công tác tài chính:

 • Kê khai thanh toán giờ giảng hệ cao học, NCS; Kê khai thanh toán hướng dẫn, chấm chuyên đề KLTN hệ ĐH
 • Dự toán và quyết toán kinh phí đơn vị theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường;Kê khai và quyết toán kinh phí các hoạt động tổ chức lễ tốt nghiệp, họp HĐKH Khoa

5.Công tác khác

 • Phân công cán bộ coi thi
 • Hỗ trợ công việc cho công đoàn khoa
 • Thủ quỹ khoa

1.Công tác quản lý chương trình đào tạo- khoa học

 • Quản lý các chương trình đào tạo của Khoa. Giúp Trưởng Khoa tổ chức triển khai công việc có liên quan đến rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo theo yêu cầu của Trường;Tổ chức họp Hội đồng Khoa học Khoa trong việc thiết kế chương trình đào tạo
 • Nghiên cứu khoa học: Thông tin tới GV đăng ký đề tài NCKH cấp trường hàng năm, tổng hợp và lưu trữ đề tài được duyệt; Tổng hợp kết quả NCKH của GV hàng năm; Tổng hợp bài báo quốc tế của GV, quyết toán kinh phí quản lý bài báo công bố quốc tế của khoa
 • Đầu mối phối hợp/tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị, cấp trường do khoa đăng cai
 • Đầu mối liên hệ và tổng hợp các việc liên quan đến giảng dạy sau đại học

2.Công tác đảm báo chất lượng

 • Thư ký tổng hợp công tác rà soát , điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH
 • Đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng của đơn vị theo tiêu chuẩn Moet, tiêu chuẩn AUN, tiêu chuẩn FIBAA…
 • Đầu mối quản lý, triển khai các công việc về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị
 • Quy trình hóa công việc của đơn vị và phối hợp tổ chức kiểm định nội bộ

3.Công tác hợp tác quốc tế

 • Hỗ trợ lãnh đạo xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước; Quản lý dữ liệu thông tin của GV thỉnh giảng(Hợp đồng thỉnh giảng, Lý lịch khoa học)
 • Hỗ trợ các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi sinh viên, giảng viên

4. Công tác truyền thông và quan hệ công chúng

 • Đầu mối tổ chức các hoạt động phát triển quan hệ doanh nghiệp: đàm phán ký kết MOU và xây dựng mạng lưới doanh nghiệp thân thiện phục vụ học kỳ doanh nghiệp và thực tập cho sinh viên
 • Đầu mối quản lý các hoạt động truyền thông của đơn vị: ấn phẩm truyền thông, tư vấn tuyển sinh ….

5. Công tác khác

 • Quản trị website khoa
 • Kế toán