Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2007 – Tiến sĩ | Nghiên cứu Phát triển | Viện Quốc tế Xã hội học, Hà Lan | Đề tài: “Economic and environmental consequences of agrochemical use for intensive rice cultivation in the Mekong Delta, Vietnam”
 • 1994 – Thạc sĩ | Phát triển các hệ thống Nông nghiệp | Đại học Chiang Mai, Thái Lan | Đề tài: “”
 • 1983 – Cử nhân | Nông học | Đại học Nông Lâm TP. HCM  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Dự án ASIA link 13: Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu kinh tế tài nguyên và môi trường tại Việt Nam và Trung Quốc.” | 2005 – 2008 | Cấp quốc tế
 • “Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn Tỉnh Bình Phước từ 2006-2010: Định hướng và giải pháp.” | 2004 – 2006 | Cấp tỉnh
 • “Đánh giá Vai trò của Phụ nữ Nông thôn trong Vấn đề Phát triển Nông nghiệp Bền vững và Xóa đói Giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long.” | 1995 – 1997 | VNRP
 • “Những Biện pháp Kinh tế, Tổ chức và Quản lý để Phát triển Nông nghiệp Hàng hóa và Chuyển đổi Cơ cấu Kinh tế Nông thôn Nam Bộ.” | 1994 – 1996 | Cấp bộ

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Tác động kinh tế của Biến đổi Khí hậu đến sản xuất ngành Trồng trọt Việt Nam: Mô hình trường phái Ricardo.” | 2011 | Tạp chí Phát triển Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Wage Differentials of Migrants and Non-Migrant in Eastern South Vietnam.” | 2011 | Tạp chí Phát triển Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 •  “Consumers’ Willingness to Pay for Plastic Recycling in Vietnam: The Case of Hochiminh City.” | 2011 | Tạp chí Phát triển Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Variable Input Demand and Rice Supply in the Mekong Delta: An Empirical Analysis.” | 2010 | Tạp chí Phát triển Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Driving Forces in Decline in Low Secondary School Enrollment: A Case Study of Bac Lieu Province.” | 2010 | Tạp chí Phát triển Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “How Severe is the Impact of Climate Change on Crop Production in the Mekong delta Vietnam?” | 2012 | Journal of International Business
 • “An Analytical framework for Sustainability of Intensive Rice Production and Farmers’ Livelihood.” | 2012 | Science & Technology Development Journal 
Translate »