Back

Giám đốc đào tạo

 • Đội ngũ tư vấn viên Chương trình đào tạo bậc đại học
  • Kinh tế học ứng dụng: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Quản lý Nguồn nhân lực: Võ Thành Tâm
  • Thẩm định giá: Nguyễn Kim Đức
  • Kinh tế & Kinh doanh nông nghiệp: Phùng Thanh Bình
  • Bất động sản: Nguyễn Thị Hồng Thu
  • Kinh tế Đầu tư: Hồ Hoàng Anh