Back

Danh mục tài liệu nội bộ

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ

Đơn vị: Khoa Kinh tế

  1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của UEH
  2. Danh mục tài liệu nội bộ khoa Kinh tế
  3. Mục tiêu – Chất lượng