Back

GIỚI THIỆU

Chương trình Cử nhân Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư của Đại học Kinh tế TP.HCM trang bị cho người học các công cụ phân tích kinh tế, kỹ năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, kỹ năng xây dựng các kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp, và đặc biệt là kỹ năng để thực hiện tiếp thị cho địa phương và vùng. Điểm mạnh của chương trình là khả năng áp dụng nhanh kiến thức kinh tế vào thực tiễn. Các sinh viên tốt nghiệp đều đáp ứng tốt những đòi hỏi ngành nghề và thăng tiến cao trong công việc. Ra đời cùng thời điểm thành lập của trường đại học Kinh Tế, chuyên ngành Kế Hoạch – Đầu Tư có mạng lưới đông đảo cựu sinh viên thành đạt trong nhiều ngành nghề khác nhau từ khu vực tư cho tới khu vực công.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Doanh nghiệp: Quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty; quản trị các chiến lược chức năng chẳng hạn chiến lược marketing và chiến lược vận hành.
 • Khởi nghiệp: Thực hiện khảo sát thị trường; Đánh giá và quản lý dự án đầu tư; Đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Ngân hàng: Thẩm định dự án đầu tư; Quản lý danh mục đầu tư; và Thẩm định trị giá tài sản.
 • Các sở ban ngành: Hoạch định và đánh giá tác động các chính sách kinh tế; Quảng bá địa phương/vùng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức phi chính phủ: Đánh giá tác động các dự án kinh tế xã hội về phát triển cơ sở hạ tầng hay giảm nghèo đói do ngân hàng Phát Triển Châu Á tài trợ.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn tất 122 tín chỉ để hoàn tất chương trình cử nhân ngành kinh tế Kế Hoạch – Đầu Tư

2. Cấu trúc chương trình

2.1 Khối lượng kiến thức

 • Phân tích định lượng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Đầu tư tài chính và phát triển
 • Thẩm định và quản trị dự án
 • Luật kinh doanh và đầu tư
 • Chính sách kinh tế
 • Kinh tế học

2.2 Chương trình chi tiết

THỨ TỰ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
I Học phần bắt buộc khoa Kinh Tế 23
1 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3
2 Kinh tế vi mô 3
3 Kinh tế vĩ mô 3
4 Kinh tế vi mô 2 3
5 Kinh tế vĩ mô 2 3
6 Thẩm định dự án 3
7 Phân tích lợi ích – Chi phí 3
8 Báo cáo ngoại khóa 2
II Học phần chính trị 11
9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3
10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
11 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
III Học phần ngoại ngữ 16
13 Ngoại ngữ 1 4
14 Ngoại ngữ 2 4
15 Ngoại ngữ 3 4
16 Ngoại ngữ 4 4
IV Học phần bổ trợ 30
17 Quản trị học 3
18 Toán dành cho kinh tế và quản trị 3
19 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3
20 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu 3
21 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
22 Kinh tế lượng 3
23 Tài chính doanh nghiệp 3
24 Marketing căn bản 3
25 Nguyên lý kế toán 3
26 Luật kinh doanh 3
V Học phần bắt buộc của bộ môn Kế Hoạch Đầu Tư 21
27 Thực hành thẩm định dự án 3
28 Kế hoạch và chính sách công 3
29 Phát triển và marketing địa phương 3
30 Kinh tế phát triển 3
31 Kinh tế quốc tế 3
32 Đánh giá tác động các chương trình phát triển 3
33 Luật đầu tư 3
VI Học phần tự chọn 9
34a Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 3
34b Kinh tế bất động sản 3
35a Quản trị dự án 3
35b Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 3
36a Kinh tế lượng ứng dụng 3
36b Đầu tư tài chính 3
37a Kinh tế học đô thị 3
37b Kinh tế công 3
37c Kinh tế môi trường 3
VII Khóa luận tốt nghiệp 10

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)