Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực Sức khỏe

THẠC SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ LĨNH VỰC SỨC KHỎE

(Master of Science in Health Economics & Management)

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng do Quỹ Rockefeller tài trợ

website: http://mhem.ueh.edu.vn

 

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Science in Health Economics and Management, viết tắt là MHEM) của Đại học Kinh tế TP. HCM là chương trình thạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam trang bị cho người học kiến thức quản trị và kinh tế học ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2013, chương trình MHEM được quỹ Rockefeller hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo và nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực quản lý cao cấp cho lĩnh vực sức khỏe.

Trong năm 2019, chương trình được tổ chức EDUNIVERSAL xếp hạng 78 trên thế giới trong các chương trình thạc sĩ về kinh tế sức khỏe.

Chương trình trang bị cho người học nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong những tổ chức trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhà phân tích ứng dụng và quản trị trong lĩnh vực quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe với những phẩm chất thiết yếu, bao gồm:

 • Nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các phương pháp quản trị cơ sở y tế và quản trị chất lượng dịch vụ y tế.
 • Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra những bằng chứng xác thực có thể hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.
 • Biết cách vận dụng một cách hợp lý và sáng tạo kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế để đưa ra giái pháp tối ưu.

Chuẩn đầu ra

Học viên tốt nghiệp phải thỏa các chuẩn sau:

 1. Kiến thức
  1. Nắm vững kiến thức tổng quát về kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe
  2. Có đủ kiến thức chuyên môn ứng dụng trong quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe
  3. Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp xây dựng và thực thi các chương trình, dự án y tế và chăm sóc sức khỏe
 2. Kỹ năng:
  1. Quản lý và vận hành các chương trình, chính sách về y tế và chăm sóc sức khỏe địa phương
  2. Quản trị và vận hành các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe
  3. Nhận dạng và đề ra phương hướng giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội liên quan đến lĩnh vực sức khỏe
  4. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý, quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe
 3. Thái độ:
  1. Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác;
  2. Năng động, bản lĩnh, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

Đối tượng tuyển sinh

Với trọng tâm là vai trò của khu vực công trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia và vùng miền/địa phương, Chương trình thích hợp cho các đối tượng sau:

 • Những người đang công tác hoặc dự định công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp muốn trang bị nền tảng kiến thức quản lý y tế vững chắc.
 • Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc cho các tổ chức phi chính phủ muốn xây dựng hệ thống kiến thức toàn diện và phương pháp phân tích các dự án về quản lý kinh tế lĩnh vực y tế ở Việt Nam.
 • Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế muốn trang bị những kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức y tế đặc thù.
 • Những cá nhân muốn trở thành các nhà tư vấn độc lập, hoặc làm việc cho các tổ chức tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe muốn xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc và những kỹ năng thiết yếu để trở thành một nhà tư vấn độc lập thành công.

Nội dung đào tạo

Nội dung chính của chương trình MHEM bao gồm 2 hợp phần chính:

(1) Kiến thức kinh tế học phục vụ phân tích đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế. Học phần này cũng cung cấp cho học viên kiến thức và phương pháp phân tích vai trò của hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng đối với phúc lợi kinh tế xã hội. Học phần này bao gồm các môn học chủ chốt như Kinh tế vi mô dành cho y tế, Kinh tế sức khỏe, Phân tích kinh tế chính sách y tế, và Kinh tế dược.

(2) Kiến thức quản trị trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe giúp người học hiểu rõ và có thể ứng dụng các công cụ quản trị tổng hợp, quản trị chất lượng trong công việc quản lý nhà nước về y tế hay quản lý cơ sở dịch vụ y tế. Học phần này bao gồm các môn học Quản trị chất lượng cơ sớ y tế, Quản trị nhân lực cơ sở y tế, Thẩm định đầu tư dự án y tế, hay Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe.

Bên cạnh các học phần đào tạo, luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài xây dựng và phân tích đề án y tế/chăm sóc sức khỏe sẽ giúp học viên thực tập và hoàn thiện khả năng nghiên cứu, phân tích của mình. Môn học phương pháp nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn sẽ hỗ trợ học viên hoàn thảnh luận văn tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo

TT Tên học phần (Subject) Bắt

buộc

Tự

chọn

Tín

chỉ

English
  Kiến thức chung     11 Foundation
1 Triết học x 4 Philosophy
2 Ngoại ngữ x 4 Engligh Language
3 Phương pháp nghiên cứu x 3 Scientific Methods
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 35 Specialization
4 Kinh tế vi mô dành cho y tế x 3 Microeconomics for Health sector
5 Nhận môn dịch tễ học x 3 Introduction to Epidemiology
6 Phương pháp thống kê cho y tế x 3 Statistical techniques for health analysis
7 Quản trị chất lượng cơ sở y tế x 3 Health care quality management
Tự chọn (chọn 8 trong 11 môn)
8 Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật x 3 VN Health care system and Law
9 Kinh tế sức khỏe x 3 Health Economics
10 Quản trị nhân lực cơ sở y tế x 3 Human resource management for healthcare sector
11 Thẩm định đầu tư dự án y tế x 3 Health project appraisal
12 Đánh giá dự án y tế công cộng x 3 Evaluation in Public Health
13 Phân tích kinh tế chính sách y tế x 3 Economic analysis of health care policy
14 Kinh tế dược x 3 Pharmaceutical economics
15 Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe x 3 Marketing Management for Health Care Organizations
16 Tổ chức và quản lý y tế x 2 Health Administration and Management
17 Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe x 3 Health Econometrics
18 Quản trị tài chính cơ sở y tế x 3 Financial management for Healthcare sector
  Luận văn x   14  Thesis
Tổng cộng:     60  Total

 

Translate »