Back

Ban chủ nhiệm Khoa

Phạm Khánh Nam
Tiến sĩ
Trưởng khoa
028-3847-7948
khanhnam@ueh.edu.vn

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

Trực tiếp phụ trách mảng Chiến lược phát triển & Sau đại học

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển
 • Quản lý công tác đối nội: tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, thi đua, khen thưởng…
 • Phát triển công tác đối ngoại: giao lưu, giới thiệu, ký kết hợp tác, xây dựng hình ảnh của khoa…
 • Quản lý Chương trình Nghiên cứu sinh & Cao học
 • Xây dựng hệ thống quản lý của khoa

Công tác khác:

 • Phụ trách công tác Đảng, chỉ đạo công tác Đoàn – Hội
 • Liên lạc cựu sinh viên
 • Quản lý hoạt động Trung tâm Cedzo

Võ Tất Thắng
Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
(028)-3844-8222
thangvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc: Phát triển nghiên cứu khoa học, HTQT và kiểm định chương trình

 • Phát triển nghiên cứu khoa học, hội thảo
 • Triển khai Hợp tác quốc tế
 • Kiểm định các chương trình đào tạo và Đảm bảo chất lượng
 • Các công việc khác do Trưởng khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Tìm kiếm các nguồn tài chính, học bổng
 • Công tác sinh viên và câu lạc bộ học thuật

Lê Thành Nhân
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa
(028)-3844-8222
nhanlt@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc: Đào tạo đại học và Hành chính

 • Triển khai & kiểm tra hệ thống quản lý
 • Công tác hành chính
 • Quản lý Chương trình đào tạo & công tác sinh viên bậc đại học
 • Cơ sở vật chất
 • Các công việc khác do Trưởng khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Thông tin và truyền thông
 • Quản lý tài chính