ms nhung

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2013 – Thạc sĩ | Tài chính Đầu tư | Đại học Nottingham, Malaysia | Đề tài: “Stock Returns Predictability and Market Timing Trading – Evidence from Malaysian Stock Market.”
 • 2009 – Cử nhân | Tài chính Kế toán và Quản lý | Đại học Nottingham, Malaysia

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng nghiên cứu chính : Quản trị tài chính, tài chính doanh nghiệp, định giá

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Herding in frontier stock markets: evidence from Vietnamese stock market.” | 2016 – 2017 | Cấp cơ sở

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam.” | 2020 | Tạp chí Ngân hàng
 • “Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam.” | 2017 | Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Việt Nam
 • “Nghiên cứu Quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2016 | Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.” | 2016 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các NHTM Việt Nam.” | 2015 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay.” | 2014 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Herding in frontier stock markets: evidence from the Vietnamese stock market.” | 2018 | Accounting & Finance
 • “Determinants of capital structure choice: Empirical evidence from Vietnamese listed companies.” | 2016 | Society and Economy in Central and Eastern Europe
 • “Herd behaviour in Southeast Asian stock markets—An empirical investigation.” | 2015 | Acta Oeconomica

Bài trình bày hội thảo

 • “Do difference in directors make a difference- Evidence from a developing country.” | 2019 | Vietnam Symposium in Banking and Finance
 • “Working capital requirements and firm performance – Evidence from firms listed on the Vietnamese stock market.” | 2016 | International Conference on Finance and Economics
 • “Price limits and stock market volatility – Empirical evidence from the Ho Chi Minh stock exchange.” | 2015 | International Scientific Conference: Finance and Performance of Firms in Science Education and Practice
 • Stock returns predictability and market timing trading – Evidence from Malaysia stock market.” | 2014 | International Conference on Finance and Economics
Translate »