quang-nguyen

Nguyễn Quang

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2020 – Tiến sĩ | Khoa Học Đời Sống và Công Nghệ Môi Trường | Đại học Okayama, Nhật Bản | Đề tài: “Vấn đề chuyển đổi sinh kế và sử dụng đất ở các khu vực nông thôn Việt Nam dưới áp lực đô thị hoá.”
  • 2014 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM
  • 2011 – Cử nhân | Tài chính – Ngân hàng | Đại học Ngân hàng TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

  • “Does an Agricultural Products’ Certification System Reorganize Vegetable Farmers? A Case of VietGAP in Lam Dong Province, Vietnam.” | 2022 | Rural Transformations – Globalization and Its Implications for Rural People, Land, and Economies
  • “Reconsidering rural land use and livelihood transition under the pressure of urbanization in Vietnam: A case study of Hanoi.” | 2020 | Land Use Policy
  • “Farmers’ landholding strategy in urban fringe areas: A case study of a transitional commune near Ho Chi Minh City, Vietnam.” | 2019 | Land Use Policy

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »