Nguyễn Thị Tâm Hiền

Nguyễn Thị Tâm Hiền

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2015 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Đại học Queensland | Đề tài: “”
 • 2010 – Cử nhân | Tài chính – Ngân hàng | Đại học Kinh tế Đà Nẵng

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của các doanh nghiệp Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19.” | 2020 – 2021 | Cấp trường
 • “Tiết kiệm và bảo hiểm trong các chiến lược dự phòng rủi ro của nông hộ: nghiên cứu tại đồng bằng sông Cửu Long.” | 2020 – 2021 | Cấp trường
 • “Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.” | 2018 – 2019 | Cấp trường
 • “Tín dụng vi mô đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp.” | 2016 – 2017 | Cấp cơ sở
 • “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.” | 2013 | Cấp tỉnh

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho Tây Nguyên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” | 2020 | Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • “Tín dụng vi mô trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum.” | 2018 | Tạp chí Công nghệ ngân hàng
 • “Tín dụng vi mô ở Bắc Tây Nguyên nhìn từ góc độ các khoản vay chính sách.” | 2017 | Tạp chí KHCN và môi trường Gia Lai
 • “Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á – Thái Bình Dương.” | 2017 | Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh doanh và Kinh tế
 • “Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu tại Việt Nam.” | 2017 | Tạp chí KHCN ĐHĐN

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

 • “Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho Tây Nguyên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.” | 2019 | Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên
 • “Vai trò của vốn, lao động và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2017.” | 2019 | Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên
 • “Ứng dụng công nghệ cao trong các hợp tác xã nông nghiệp ở Tây Nguyên-Vấn đề và giải pháp.” | 2018 | Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên
 • “Phát triển sinh kế cho các hộ gia đình thuộc vùng khó khăn ở Kon Tum: tiếp cận theo khung sinh kế bền vững DFID.” | 2016 | Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên
 • “Di cư ở khu vực Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp.” | 2016 | Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên: Những vấn đề lý luận & thực tiễn
 • “Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam.” | 2016 | Policies and sustainable economic development

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »