NguyenXuanLam

Nguyễn Xuân Lâm

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2019 – Tiến sĩ | Kinh tế học | Đại học quốc gia Úc | Đề tài: “An Asymmetric Country Model with Financial Frictions.”
  • 2008 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Đào tạo Cao học Việt Nam Hà Lan – Đại học Kinh tế TP.HCM | Đề tài: “”
  • 1997 – Cử nhân | Kế hoạch Đầu tư | Đại học Kinh tế Quốc dân

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Phát triển Ngành công nghiệp Hỗ trợ ở Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn.” | 2013 | Ban Kinh tế Trung ương & Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: Phát triển Ngành công nghiệp Hỗ trợ ở Việt Nam

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

  • “Economic Growth and Macroeconomic Stability.” | 2019 | Tạp chí Kinh tế Phát triển – Đại học Kinh tế TP.HCM
  • “Tác động của Tiến trình Gia nhập WTO đến Cán cân Thanh toán của Việt Nam.” | 2012 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Bài trình bày hội thảo

  • “Tác động của Tiến trình Gia nhập WTO đến Cán cân Thanh toán của Việt Nam.” | 2012 | Hội thảo Quốc gia: Việt Nam sau 5 năm Gia nhập WT
  • “Twin Deficits Hypothesis and Feldstein-Horioka Puzzle in Vietnam.” | 2012 | The International Conference on Business & Management Research: Transforming Local & Regional Networks into Sustainable Growth
Translate »