locnh-s

Nguyễn Hữu Lộc

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 1997 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Đào tạo Cao học Việt Nam Hà Lan – Đại học Kinh tế TP.HCM | Đề tài: “FDI flows and Economic Growth of Vietnam.”
 • 1993 – Cử nhân | Kinh tế Ngoại Thương | Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 1984 – Cử nhân | Vật lý | Đại học Sư phạm TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam.” | 2008 – 2009 | Cấp bộ
 • “Phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp TP.HCM: Thực trạng và giải pháp.” | 2007 – 2008 | Cấp bộ
 • “Xây dựng mô hình dự báo, xác định mức độ tác động của yếu tố đầu vào đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ 2001-2010.” | 2003 – 2004 | Cấp tỉnh

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Thay đổi lớn trong dòng vốn đầu tư quốc tế và thách thức mới về thu hút vốn đầu tư dựa vào giá lao động rẻ của Việt Nam.” | 2021 | Kỷ yếu-Nhà xuất bản Thông Tin Truyền và Thông
 • “Đẩy mạnh đầu ra nông sản Việt Nam trước các rào cản kỹ thuật EVFTA.” | 2020 | Kỷ yếu-Nhà xuất bản Lao Động
 • “Đánh giá Lợi thế Cạnh tranh ngành Da giày Việt Nam.” | 2020 | Tạp chí Công thương
 • “Đánh giá một thập niên hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam thông qua thương mại quốc tế.” | 2001 | Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • “Các nhân tố thu hút đầu tư trực tiếp vào Việt Nam-phân tích lý thuyết và thực tiễn.” | 2000 | Tạp chí Phát triển Kinh tế

Bài trình bày hội thảo

 • “EVFTA, xuất khẩu Việt Nam và Rào cản kỹ thuật.” | 2020 | STBI – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Giảng dạy Kinh tế quốc tế và các môn Kinh tế trong Cách mạng công nghệ 4.0.” | 2020 | STBI – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Vì sao Vốn đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam còn khiêm tốn.” | 2019 | Kỷ yếu Hội thảo Khoa Kinh Tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Teaching the Progressive Curriculum in English.” | 2018 | Hội thảo thường niên Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Thương mại Tự do, Lợi thế nhờ qui mô và Phát triển Thương mại Nội vùng CPTPP Tây Bán Cầu của Việt Nam.” | 2018 | Hội thảo Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Phương pháp giảng dạy chương trình tiên tiến.” | 2017 | Hội thảo Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Hội thảo Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM.” | 2017 | Hội thảo Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
Translate »