trangnht-s

Ngô Hoàng Thảo Trang

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2018 – Tiến sĩ | Kinh tế phát triển | Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Năng suất của DNNVV ở Việt Nam. Vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh.”
  • 2010 – Thạc sĩ | Kinh tế tài nguyên | Chương trình giảng dạy Kinh Tế Fulbright | Đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc bỏ học cấp 2 của trẻ em Việt Nam.”
  • 2006 – Cử nhân | Thẩm định giá | Đại học Kinh Tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Rào cản thể chế đến khoa học đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.” | 2019 | Cấp bộ
  • “Ảnh hưởng của năng suất doanh nghiệp thông qua mạng lưới doanh nghiệp.” | 2016 | Cấp trường
  • “Các phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu.” | 2012 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

  • “Phân tích vai trò của xuất khẩu đến năng suất của DNNVV” | 2018 | Tạp chí Kinh tế phát triển
  • “Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động đổi mới.” | 2017 | Tạp chí trường đại học Mở TP.HCM
  • “Tác động của tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp.” | 2016 | Tạp chí trường đại học Mở TP.HCM

Bài trình bày hội thảo

  • “Absorptive capacity, external network, government support and innovation of SMEs Vietnam.” | 2020 | Hội thảo ICBF 2020
Translate »