vuvdh-s

Võ Đức Hoàng Vũ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2017 đến nay – Nghiên cứu sinh | Kinh tế Phát triển | Viện Khoa Học Xã Hội ISS – Đại học Eramus Rotterdam, Hà Lan | 
  • 2004 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | 
  • 2000 – Cử nhân | Tài chính Ngân hàng | Đại học Kinh tế TP. HCM  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Đánh giá tác động dự án Phổ cập tin học – Lập trình của Tổ chức The Dariu Foundation triển khai trong 2019-2020.” | 2020 – 2021 | Cấp ngành

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

  • “The Total Economic Value of Sustainable Coffee Irrigation Practices in Dak Lak, Vietnam. Managing Groundwater Access in the Central Highlands (Tay Nguyen), Viet Nam.” | 2007 | Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
  • “Household Water’s Economic Value in Buon Ma Thuot, Vietnam. Managing Groundwater Access in the Central Highlands (Tay Nguyen), Viet Nam.” | 2007 | Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
  • “Estimating the Economic Impacts of Climate Change on Crop Production in the Coastal Provinces of the Mekong Delta, Vietnam” | 2015 | EEPSEA Report

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »