Thái Trí Dũng

Thái Trí Dũng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 1998 – Cử nhân văn bằn 2 | Quản trị Kinh doanh | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 1991 – Tiến sĩ | Tâm lý học | Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg, CHLB Nga
 • 1988 – Cử nhân | Tâm lý học | Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg, CHLB Nga

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Nghiên cứu, xây dựng một số nội dung đề án: cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Bộ Nội vụ.” | 2018 | Cấp trường
 • “Khảo sát nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị nguồn nhân lực.” | 2014 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

 • “Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” và tâm lý học nhận thức để nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến.” | 2020 | Phương pháp giảng dạy trong thời kỳ công nghệ 4.5
 • “Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.” | 2020 | Hội thảo góp ý cho soạn thảo văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ 13
 • “Vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển đổi trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động.” | 2019 | Phát triển kỹ năng lao động
 • “Human Resource Management Practices and Firm Outcomes: Evidence from Vietnam.” | 2016 | Human Resource Management

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Kỹ năng giao tiếp.” | 2005 | NXB Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh.” | 2003 | NXB Thống kê
 • “Tâm lý học quản trị kinh doanh.” | 1998 | NXB Thống kê
Translate »