Thái Trí Dũng

Thái Trí Dũng

Quá trình đào tạo 

1988: Cử nhân – Tâm lý học – ĐHTH Sankt Peterburg – CHLB Nga

1994: Cử nhân – Quản trị kinh doanh.

1991: Tiến sĩ – Tâm lý học – ĐHTH Sankt Peterburg – CHLB Nga. – Tên luận án: “Những yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo” 

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Khảo sát nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo ngành QLNNL 

2014 | Đề tài cấp Trường | Chủ nhiệm 

  • Tâm lý học quản trị kinh doanh 

1998 | NXB Thống kê 

  • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh 

2003 | Nhà XB THống kê 

Translate »