thotb-s

Trần Bá Thọ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 1996 – Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Tổng hợp TP.HCM | Đề tài: “”
 • 1986 – Cử nhân | Vật giá | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Thực trạng ngành CN điện tử VN – Lợi thế cạnh tranh và các giải pháp.” | 2019 | Cấp khoa
 • “Vai trò và giải pháp về nguồn vốn đối với tăng trưởng kinh tế VN.” | 2018 | Cấp khoa
 • “Ảnh hưởng của việc chấm dứt gói QE3 đến kinh tế Mỹ và Châu Á.” | 2017 | Cấp khoa
 • “Nhận xét về nội dung và phương pháp giảng dạy môn KTH” | 2017 | Cấp khoa

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Vai trò – giải pháp nguồn nhân lực đối với tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam.” | 2019 | Tạp chí Công thương
 • “Đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.” | 2019 | Tạp chí Tài chính 
 • “Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam – Nhân tố ảnh hưởng – Giải pháp | 2018 | Tạp chí Khoa học quản lý và Kinh tế – Đại học Huế
 • “Phân tích thực trạng phát triển ngành mía đường Việt Nam.” | 2001 | Tạp chí Phát triển kinh tế TP.HCM
 • “Phân tích tình hình phát triển ngành cao su Việt Nam.” | 2001 | Tạp chí Phát triển kinh tế TP.HCM

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Giáo trình kinh tế vi mô 1” | 2013 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Tài liệu ôn thi Cao học Kinh tế học | 2011 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Sách tham khảo Bài tập kinh tế vĩ mô” | 1998 | NXB Thống kê 
 • “Sách tham khảo Kinh tế vi mô” | 1997 | NXB Thống kê
 • “Sách tham khảo bài tập Kinh tế vi mô | 1996 | NXB Thống kê
Translate »