vantb-s

Trần Bích Vân

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1996 – Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 1989 – Cử nhân | Thống kê thương nghiệp | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2017 – 2018 | Cấp cơ sở
 • “Đề án Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Thẩm định giá theo hướng ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2016 | Cấp cơ sở
 • “Tài liệu học tập: Thẩm định giá tài sản vô hình” | 2015 – 2016 | Cấp cơ sở
 • “Thẩm định giá trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam: Quy trình và các phương pháp.” | 2014 – 2015 | Cấp cơ sở
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” | 2014 – 2015 | Cấp cơ sở
 • “Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai” | 2014 | Cấp cơ sở
 • “Ứng dụng phương pháp Interbrand trong thẩm định giá trị thương hiệu – Nghiên cứu cho trường hợp ngành công nghệ tiệc cưới tại TP.HCM” | 2014 | Cấp cơ sở
 • “Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2012 – 2013 | Cấp cơ sở
 • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM” | 2012 – 2013 | Cấp cơ sở
 • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | Cấp cơ sở
 • “Xử lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa” | 2006 | Cấp cơ sở
 • “Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM” | 2006 | Cấp cơ sở

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Appraising Synergy Value in M&A Practices in Vietnam.” | 2017 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đại học Ngân Hàng TP.HCM
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam.” | 2016 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đại học Ngân Hàng TP.HCM
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes để thẩm định giá tài sản vô hình cho mục đích thương mại hóa.” | 2014 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM.” | 2013 | Tạp chí Hội nhập & Phát triển – Đại học Kinh tế Tài chính
 • “Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand.” | 2013 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM

Bài trình bày hội thảo

 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | Hội nghị ASEAN Valuers Association (AVA)
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | Hội nghị AVA

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá.” | 2012 | Lưu hành nội bộ
 • “Giáo trình Kinh tế Quốc tế.” | 2012 | Lưu hành nội bộ

Giảng dạy

Chuyên ngành giảng dạy chính: Thẩm định giá

Học phần/môn học có thể đảm nhận:

 • Nguyên lý Thẩm định giá
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Kinh tế quốc tế
Translate »