trieunt-s

Nguyễn Thanh Triều

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 1999 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Đại học Colombo, Sri-Lanka | Đề tài: “Export Oriented Economic Growth in Vietnam During the Post ‘Doi Moi’ Period”
 • 1996 – Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Colombo, Sri-Lanka
 • 1986 – Cử nhân | Vật giá | Đại học Kinh Tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “HDI and TFP Approach to socio-economic development in Vinh Long in the context of Mekong delta region.” | 2014 | Cấp tỉnh
 • “Building the 2010 land price table for Tra Vinh Province” | 2009 | Cấp tỉnh
 • “Regional Development Policy in the European Union and Poland.” | 2009 | Dự án Erasmus Mundus
 • “Valuation of land price in Tra Vinh Province, using sales comparison method and econometric approach.” | 2007 | Cấp tỉnh
 • “A plan to develop education and training services in Binh Dương Province” | 2006 | Cấp tỉnh
 • “Part 1: Evaluating and building investment strategy for Tourism in Ba Ria Vung Tau Province in Evaluating the efficiency of investment, building I-O table and applicating TSA for Tourism in Ba Ria Vung Tau Province.” | 2004 | Cấp tỉnh

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Chapter 6: Money, Banking, Price and Interest Rate” | 2005 | NXB Giáo dục
 • “Chapter 9: Inflation and Chapter 12: Economic Growth in Macroeconomics.” | 2005 | NXB Giáo dục
 • Marketing Investment in Marketing Places of Ho Chi Minh City.” | 2005 | NXB Văn hóa Sài Gòn
Translate »