Nguyễn Ngọc Danh

Nguyễn Ngọc Danh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2011 – Thạc sĩ | Tài Chính – Ngân Hàng | Centre Franco-Vietnamien de formation à la Gestion (CFVG), Việt Nam | Đề tài: “The determinant of banks’ capital buffer”
  • 2009 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “The determinant of early children health”
  • 2005 – Cử nhân | Kinh tế Kế hoạch Đầu tư | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Ứng dụng hàm sản xuất để đánh giátác động các quy định về tài chính đến tốc độ tăng trưởng năng suất TFP của các ngân hàng thương mại: Trường hợp của năm nước ASEAN” | 2014 | Cấp trường
  • “Xây dựng nhóm chỉ số đo lường nghèo đa chiều tại nông thông Việt Nam.” | 2014 | Cấp trường
  • “Đo lường nghèo đa chiều tại nông thông Việt Nam” | 2012 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

  • “Đa dạng hóa sinh kế và xóa đói giảm nghèo.” | 2013 | Tạp chí Phát triển Kinh tế SCOPUS

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »