Nguyễn Ngọc Danh

Nguyễn Ngọc Danh

Quá trình đào tạo 

  • 2005: Cử nhân | Kinh tế Kế hoạch Đầu tư | Đại học Kinh tế TPHCM 
  • 2010: Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP)  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Tp.HCM 

2015 – 2016 | Nghiên cứu viên | Đề tài cấp Bộ 

  • Thu nhập và đa dạng hóa sinh kế của các hộ đình Việt Nam 

2014 | Tạp chí Kinh tế Phát triển 

Translate »