Nguyễn Thị Hồng Thu

Nguyễn Thị Hồng Thu

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2015 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “”
  • 2008 – Cử nhân | Kinh tế | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Historical buildings impact on property values in HCMC.” | 2019 | Cấp trường
  • “Tác động của hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị đến hoạt động kinh doanh của hộ gia đình và kinh tế phi chính thức.” | 2019 | Cấp bộ
  • “Nhận diện và tổng quan các phương pháp trong từng cách tiếp cận thẩm định giá tài sản vô hình.” | 2015 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

  • “Giá trị kinh tế của vỉa hè tại TP.HCM.” | 2020 | Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

  • “The External Impacts of Historic Landmarks and Buildings on Townhouse Prices in Vietnam.” | 2021 | International Journal of Housing Markets and Analysis
  • “Bảo tồn di tích lịch sử và giá nhà phố: Nghiên cứu điển hình tại TP.HCM” | 2021 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)

Bài trình bày hội thảo

  • “The value of sidewalk in real property in commercial-residential neighborhood.” | 2019 | Hội nghị quốc tế về: “Business and finance”  

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »