tienhk-s

Huỳnh Kiều Tiên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2010 – Cử nhân – Thẩm định giá – Đại học Kinh tế TPHCM 
  • 2014 – Thạc sĩ – Property Development – University of New South Wales, Australia  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Valuing Synergy Value – Benefits from M and A in Vietnam 

Duc, N.K, Tien, H.K, and Van, T.B (2016), University of Banking Vietnam, Banking Journal 118 – 119, pp 82 – 94. 

Translate »