tienhk-s

Huỳnh Kiều Tiên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2014 – Thạc sĩ | Tài sản và Phát triển | Đại học New South Wales, Úc
  • 2010 – Cử nhân | Thẩm định giá | Đại học Kinh tế TP.HCM  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Tài liệu học tập Thẩm định giá Bất động sản.” | 2019 | Cấp cơ sở
  • “Tài liệu học tập Thẩm định giá Doanh nghiệp.” | 2017 | Cấp cơ sở
  • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc Mua bán Sáp nhập tại Việt Nam hiện nay.” | 2014 | Cấp cơ sở 
  • “Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM.” | 2012 – 2013 | Cấp Bộ
  • “Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10.” | 2012 | Cấp cơ sở  

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

  • “Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá .” | 2012 | Lưu hành nội bộ
Translate »