Phùng Thanh Bình

Phùng Thanh Bình

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2001 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “”
 • 2000 –  Cử nhân | Tiếng Anh | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn
 • 1999 –  Cử nhân | Kinh tế học | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.” | 2019 – 2020 | Cấp ngành
 • “Safe food consumption behavior of consumers in Ho Chi Minh City: Perceptions, attitudes, and willingness to pay for VietGAP products.” | 2018 | Cấp trường
 • “Flood insurance market in Vietnam: Challenging but potentially profitable.” | 2017 | EEPSEA Working Paper
 • “Information insufficiency? An experiment on flood-risk communication and perceptions of rice farmers in Vietnam.” | 2017 | 
 • “Mediation analysis of factors that influence private flood mitigation behavior in developing countries: Evidence from the Mekong delta, Vietnam.” | 2017 | EEPSEA Working Paper
 • “Business plan: Recovery of Lagi’s inshore fishery.” | 2013 | ISU Working Paper
 • “Advances in the Vietnamese microfinance sector derived from technological innovation.” | 2010 | Proceedings: XIII Reunion de Economia Mundial

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Risk communication, women’s participation and flood mitigation in Vietnam: An experimental study.” | 2020 | Land Use Policy
 • Willingness to pay for agricultural flood insurance in the Mekong River delta.” | 2019 | Environmental Hazards
 • “Energy consumption and economic growth in Vietnam: Threshold cointegration and causality analysis.” | 2011 | International Journal of Energy Economics and Policy

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Notes on time series econometrics for beginners using Stata.” | 2018 | Lưu hành nội bộ
 • “Dịch và diễn giải kinh tế lượng qua các ví dụ của Gujarati.” | 2018 | Lưu hành nội bộ
 • “Dịch và diễn giải phân tích lợi ích – chi phí các dự án đầu tư của Cộng đồng Châu Âu.” | 2018 | Lưu hành nội bộ
 • “Hướng dẫn tự học kinh tế lượng.” | 2017 | Lưu hành nội bộ
 • “Hướng dẫn tự học phân tích dữ liệu và thống kê ứng dụng.” | 2017 | Lưu hành nội bộ
 • “Vedan Vietnam: A case study. Corporate Social Responsibility Curriculum Development | 2010 | UNDP
 • ” Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh tế và tài chính.” | 2009 | NXB Thống kê
 • “ICT applications in tour operators: MBA case study.” | 2009 | Lưu hành nội bộ
Translate »