Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyễn Hoàng Bảo

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2003 – Tiến sĩ | Kinh tế học | Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản | Đề tài: “Foreign Capital and Economic Growth: A Comparative Study of Malaysia, Thailand and Vietnam”  
 • 1996 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Viện Khoa học Xã hội, Hà Lan
 • 1989 – Cử nhân | Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Đánh giá tình hình đầu tư và dự báo định hướng đầu tư phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.” | 2011 | Cấp tỉnh
 • “Tác động vĩ mô của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1986 – 2010.” | 2011 | Cấp bộ
 • “Ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam.” | 2009 | Cấp chính phủ
 • “Phối hợp giữa quản lý dòng lưu chuyển vốn, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô.” | 2008 | Cấp chính phủ
 • “Internal Migration” | 1999 | Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Tác động của thiên tai đối với giá cả hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ tại Việt Nam: tiếp cận bằng mô hình SVAR.” | 2016 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Tác động của thiên tai đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình VAR.” | 2016 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam: Tình huống bão Durian.” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Where does Pro-Poor Growth Occur in Vietnam” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo tại VN.” | 2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Hệ phương trình đồng thời.” | 2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Sự thay đổi thu nhập của người dân bị thu hồi đất ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.” | 2013 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Khảo sát tính bền vững của nợ nước ngoài và ý nghĩa đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.” | 2009 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Bàn luận về các luận điểm của Keynes và ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam.” | 2009 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Phối hợp giữa quản lý dòng lưu chuyển vốn, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô” | 2008 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Áp dụng mô hình xuất lượng – nhập lượng trong việc phân tích mối nối liên kết sản lượng, thu nhập và việc làm: trường hợp nghiên cứu của Việt Nam” | 2003 | Tạp chí kinh tế học – Trường Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “One-way effect or multiple-way causality: foreign direct investment, institutional quality and shadow economy?” | 2020 | International Economics and Economic Policy
 • Tax Incidence in Vietnam” | 2006 | Asian Economic Journal

Bài trình bày hội thảo

 • “Thách thức đổi mới doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.” | 2011 | Hội thảo quốc tế về tiến trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước và thách thức chính thức ở các nước Đông Á

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »