trannnh-s

Nguyễn Ngọc Hà Trân

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2003 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “
  • 2000 – Cử nhân | Kinh tế phát triển | Đại học Kinh tế TP.HCM 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Vai trò của Tổng công ty trong quá trình phát triển kinh tế.” | 2007 – 2008 | Cấp sở
  • “Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại TP.HCM.” | 2006 – 2007 | Cấp sở  

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

  • Job Search Theory: The Role of Social Capital On Behaviors of Job Seekers.” | 2020 | International Conference on Business and Finance 2020

Bài trình bày hội thảo

  • “Đóng góp của tài sản vô hình vào dòng ngân lưu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.” | 2020 | Hội thảo Thẩm định giá thường niên năm 2020

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »