thuytd-s

Trương Đăng Thụy

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2013 – Tiến sĩ | Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên | Đại học Alberta, Canada  
 • 2001 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan
 • 1999 – Cử nhân | Kinh tế học | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

– 

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Households’ Perceptions of Reasonable Water Bills in Ho Chi Minh City, Vietnam.” | 2020 | Water Economics and Policy
 • Willingness to pay for agricultural flood insurance in the Mekong River Delta.” | 2019 | Environmental Hazards
 • “Mangrove forests and Aquaculture in the Mekong River Delta.” | 2018 | Land Use Policy
 • “South-east Asian Ricardian Studies: Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam.” | 2017 | Climate Change Economics
 • “Modelling the Effect of Chronic Wasting Disease on Recreational Hunting Site Choice Preferences and Choice Set Formation over Time.” | 2017 | Environmental and Resource Economics
 • “Modelling Non-compensatory Preferences in Environmental Valuation.” | 2015 | Resource and Energy Economics
 • “Public Preferences for Cultivated Land Protection in Wenling City, China: A Choice Experiment Study.” | 2013 | Land Use Policy
 • “Valuing marine turtle conservation: A cross-country study in Asian cities.” | 2010 | Ecological Economics
 • “Mobilizing Resources for Marine Turtle Conservation in Asia: A Cross-country Perspective.” | 2008 | ASEAN Economic Bulletin

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »