nhanlt-s

Lê Thành Nhân

Quá trình đào tạo 

  • 2002: Cử nhân – Kinh tế – Đại học Kinh tế TPHCM 
  • 2009: Thạc sĩ – Kinh tế Phát triển – Chương trình Việt Nam – Hà Lan (VNP) 
  • 2013: Thạc sĩ – Kinh tế học – Đại học Missouri – Columbia, Hoa Kỳ 
Translate »