nhanlt-s

Lê Thành Nhân

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2016 đến nay – Nghiên cứu sinh | Kinh tế học | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2013 – Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Missouri – Columbia, Hoa Kỳ | Đề tài: “Which industry is influenced from import competition in term of working hours? Case of Vietnam.”
 • 2009 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Determinants of Student’s Learning: Case-study in Macroeconomics at the University of Economics Ho Chi Minh City.”
 • 2002 – Cử nhân | Kinh tế – Kế hoạch và Đầu tư | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “An interdisciplinary approach to understanding past, present and future flood risk in Vietnam.” | 2019 | Cấp nhà nước
 • “Phân tích Chi phí – Lợi ích (CBA) đối với các dự án đầu tư công trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị” | 2015 | Cấp bộ
 • “Climate Adaptation Study on the Economics of Adaptation in the Agriculture Sector.” | 2015 | UNDP
 • “The ecological services, institutions and dynamics of mangrove forests in the south Viet Nam.” | 2015 | Environment for Development (EfD)
 • “Economic Valuation of the Mangrove Ecosystem in Ben Tre Province.” | 2014 | The Economy & Environment Program for the Southeast Asia (EEPSEA)

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Household investment behavior toward urban flooding adaptation in Ho Chi Minh City.” | 2018 | Journal of Asian Business and Economic Studies

Bài trình bày hội thảo

 • “Protection from Flood Tide in an Urban Area: How Much is a Household in Ho Chi Minh City Willing to Pay?” | 2019 | Vietnam Economists Annual Meeting (VEAM)
 • “More import competition, more working hours?” | 2015 | Hội thảo quốc tế: “Emerging issues in economics and business in the context of international integration”
 • “Travel cost and applications into health economics.” | Hội thảo STBI – Khoa Kinh tế, Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Import competition and working hours. Case study of Vietnam.” | 2014 | Vietnam Economists Annual Meeting (VEAM)

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Kinh tế và Sức khỏe: Một số nghiêm cứu thực nghiệm tại Việt Nam.” | 2016 | NXB Kinh tế TP.HCM
Translate »