Lê Trung Cang

Lê Trung Cang

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 1996 – Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Kinh tế TP.HCM
  • 1986 – Cử nhân | Vật giá | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo trình, tài liệu tham khảo

  • Sách tham khảo Kinh tế học vi mô | 2013 | NXB Thống Kê
  • Sách tham khảo Kinh tế học vi mô | 1996 | NXB Thống Kê
Translate »