Hồ Hoàng Anh

Hồ Hoàng Anh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2020 – Tiến sĩ | Kinh tế | Đại học Gothenburg | Đề tài: “Essays on Culture, Institutions, and Economic Development.”
 • 2013 – Thạc sĩ | Kinh tế | Đại học Gothenburg | Đề tài: “Not a Destiny: Ethnic Diversity and Redistribution Reexamined.”
 • 2009 – Cử nhân | Kinh tế học | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “The Origins of Cultural Divergence: Evidence from Vietnam” | |
 • “Tying Peasants to their Land: the Rise and Fall of Private Property Rights in Historical Vietnam.” | | 
 • “Confucianism and Economic Development: Evidence from Vietnam.” | |
 • “Chẩn đoán tăng trưởng.” | 2013 -2014 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Land tenure and economic development: Evidence from Vietnam” | 2020 | World Development

Bài trình bày hội thảo

 • “” | 2019 | ASREC European Conference
 • “” | 2017 | Nordic Conference in Development Economics
 • “” | 2015 | UNU-WIDER 30th Anniversary Conference

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »