Hồ Hoàng Anh

Hồ Hoàng Anh

Quá trình đào tạo 

  • 2009: Cử nhân Kinh tế | Đại học Kinh tế TP.HCM 
  • 2013: Thạc sĩ Kinh tế học | Đại học Gothenburg 
  • 2020: Tiến sĩ Kinh tế học | Đại học Gothenburg 
Translate »