ducnk-s

Nguyễn Kim Đức

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2016 – Thạc sĩ | Tài chính – Ngân Hàng | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2015 – Cử nhân | Kinh tế Kiểm toán | Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2011 – Cử nhân | Kinh tế Thẩm định giá | Đại học Kinh tế TP.HCM 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Tác động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam.” | 2018 – 2019 | Cấp cơ sở
 • “Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam” | 2017 – 2018 | Cấp cơ sở
 • “Sự phù hợp của hệ số beta có điều chỉnh đòn bẩy trong thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam” | 2016 | Cấp cơ sở
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay” | 2014 – 2015 | Cấp cơ sở
 • “Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” | 2014 – 2015 | Cấp cơ sở
 • “Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM” | 2012 – 2013 | Cấp cơ sở

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam.” | 2020 | Tạp chí Ngân hàng
 • “Đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam.” | 2017 | Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Việt Nam
 • “Nghiên cứu Quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam.” | 2016 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.” | 2016 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM
 • “Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các NHTM Việt Nam.” | 2015 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay.” | 2014 | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • “Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp.” | 2014 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “The suitability of Proxy Levered Beta in corporate valuation – Evidence from Vietnam.” | 2018 | Asian Economic and Financial Review
 • “Corporate governance, pyramid ownership, and firm value: Evidence from Vietnam.” | 2018 | Journal of Asian Business and Economic Studies
 • “Appraising Synergy Value in M&A Practices in Vietnam.” | 2017 | Banking Technology Review

Bài trình bày hội thảo

 • “Family ownership, pyramids and bank risk in Vietnam.” | 2020 | SOBC 2020
 • “Impact of digital banking on the financial performance of commercial banks as evidenced by consumer experience.” | 2020 | SOBC 2020
 • “Investigating intellectual capital: A new role of IPR reform in Southeast Asian Nations.” | 2020 | SOBC 2020
 • “The role of intellectual capital in mitigating inflation-related tax distortions.” | 2019 | The International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning
 • “Do firms face a higher real tax burden in the presence of inflation? An analysis based on business valuation theory.” | 2019 | Hội nghị ASEAN Valuers Association (AVA)
 • “Investigating intellectual capital: A new role of IPR reform in Southeast Asian Nations.” | 2019 | The International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning
 • “Impact of digital banking on the financial performance of commercial banks as evidenced by consumer experience.” | 2019 | The ASIA Conference on Business and Economic Studies
 • “Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam.” | 2017 | Hội nghị AVA
 • “Research on business diversification and corporate value in times of financial crisis in Vietnam.” | 2016 | The Vietnam International Conference – Sustainable Development in the Context of Global Change
 • “The suitability of proxy levered beta in corporate valuation – Evidence in Vietnam.” | 2016 | The Asia – Pacific INFINITI Conference on International Finance
 • Cost of Capital Approach, APV Approach in corporate valuation.” | 2014 | Hội nghị AVA
 • “Ứng dụng mô hình Black – Scholes trong hoạt động thẩm định giá – Nghiên cứu điển hình thương mại hóa bằng sáng chế máy X trong nông nghiệp.” | 2014 | Hội nghị AVA

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại: Chỉ số vai trò & Điểm số sức mạnh nhãn hiệu.” | 2020 |
 • “Hệ số beta trong thẩm định giá doanh nghiệp – Các mô hình và các kỹ thuật tính toán.” | 2017 |
 • “Phương pháp Chi phí vốn và Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp.” | 2014 

Chuyên ngành giảng dạy chính: Thẩm định giá

Học phần/môn học có thể đảm nhiệm:

Nguyên lý Thẩm định giá
Thẩm định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá tài sản vô hình
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư

 

Translate »