profile pic 2019 09 10 (1) (2)

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2008 – Tiến sĩ | Quy hoạch và thiết kế đô thị & vùng | University of Maryland, Hoa Kỳ | Đề tài: “The Spatial and Social Dimensions of Innovation”
 • 2002 – Thạc sĩ | Hành chính công | Indiana University, Hoa Kỳ
 • 1998 – Cử nhân | Tiếng Anh | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Bảo tồn di tích lịch sử và giá nhà phố: Nghiên cứu điển hình tại TP. Hồ Chí Minh” | 2020 | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á
 • “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian.” | 2017 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian.” | 2017 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thải trong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM.” | 2015 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Các nhân tố chuyển đổi sử dụng đất ở góc độ quy hoạch vùng.” | 2012 | Tạp chí Quy hoạch Đô thị

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “The External Impacts of Historic Landmarks and Buildings on Townhouse Prices in Vietnam” | 2021 | International Journal of Housing Market and Analysis
 • “Evidence of Urban Sprawl’s Impacts on Social Capital” | 2010 | Environment & Planning B: Planning and Design
 • “Graduate Real Estate Education in the US: Diverse Options for Prospective Students.” | 2010 | Journal of Real Estate Practice and Education
 • “The impacts of Immigration on Four Low Wage Industries in the 1990s.” | 2010 | Economic Development Quarterly
 • “The Effects of High Density Zoning on Multifamily Housing Construction in the Suburbs of Six US Metropolitan Areas.” | 2010 | Urban Studies
 • “The impacts of Immigration on Computer Manufacturing in the 1990s. ” | 2009 | Economic Development Quarterly
 • “Use of Greenway Trails in Indiana.” | 2004 | Journal of Urban Planning and Development

Bài trình bày hội thảo

 • “Challenges to successful social innovation for the poor in Vietnam.” | 2013 | Hội thảo ASIALICS
 • “The need to integrate urban planning and rural development for Vietnam’s future food security.” | 2012 | Hội thảo tổ chức bởi Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Hà Nội

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »