Trương Công Thanh Nghị

Trương Công Thanh Nghị

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2015 đến nay – Nghiên cứu sinh | Kinh tế học và Khoa học quản trị | Đại học Humboldt Berlin Đức
  • 2011 – Thạc sĩ | Quản lý tài nguyên | Đại học Humboldt Berlin Đức | Đề tài: “The Effects of External Institutions on Cooperative Behaviors: An Experiment on Pesticide Use in Mekong Delta in Vietnam.”
  • 2006 – Cử nhân | Kinh tế Phát triển | Đại học Kinh Tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

  • “Using Semantic Networks to Identify the Meanings of Leadership.” | 2020 | Academy of Management Proceedings
  • “The Liability of High Status and the Advantages of Brokerage in the Face of Environmental Shocks.” | 2018 | Academy of Management Proceedings
  • “Shaping the Social Architecture of a Start-up: What Raises the Social Multiplier.” | 2018 | Academy of Management Proceedings
  • “Risk preferences and development revisited.” | 2018 | Theory and Decision
  • “The Effects of External Institutions on Cooperative Behaviors: An Experiment on Pesticide Use in Mekong Delta in Vietnam.” | 2011 | Journal of Economic Development

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »