[STBI-11-05-2017] Tác động gián tiếp của vốn xã hội đến sức khoẻ: Trường hợp người lao động di cư đến TP.HCM

Người trình bày: Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên (Đại học Mở TP. HCM)

Email: quyen.nlhtt@ou.edu.vn

Thời gian: 11h ngày 11 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Phòng H001. 1A Hoàng Diệu. Phú Nhuận. TP.HCM

Tóm tắt: 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về tác động của vốn xã hội đến sức khoẻ nhưng các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào một hoặc một vài khía cạnh của vốn xã hội và sức khoẻ. Ngoài ra, vai trò gián tiếp của vốn xã hội đối với sức khoẻ vẫn chưa được các nghiên cứu thực chứng quan tâm. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận đa chiều trong việc thao tác hoá vốn xã hội và sức khoẻ. Phân tích đường dẫn (path-analysis) về tác động gián tiếp của vốn xã hội đến sức khoẻ được khám phá bằng cách áp dụng mô hình PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Model). Nghiên cứu đã sử dụng bộ dữ liệu sơ cấp bao gồm 400 lao động di cư đến TP.HCM, được khảo sát vào năm 2016. Kết quả mô hình PLS-SEM xác nhận tác động tích cực, có ý nghĩa thống kê, của vốn xã hội đối với sức khoẻ thông qua vốn con người và thói quen ăn uống lành mạnh. Kết quả nghiên cứu đã góp thêm bằng chứng cho chiến lược huy động nguồn lực vốn xã hội vào việc cải thiện sức khoẻ cá nhân một cách trực tiếp và gián tiếp.

Tải bài trình bày.

Blog Attachment
Translate »