Loading ...
  • image

    [STBI-25-05-2017] Analysis of regional competition for FDI among VIetnam’s provinces during 2011-2014 using Spatial Durbin modeling (SDM)

    Người trình bày: TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Khoa Kinh tế – UEH)

    Read More
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
Kinh tế học ứng dụng
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
Quản lý nguồn nhân lực
Thẩm định giá
Bất động sản
Chương trình liên kết Victoria - Wellington
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Nghiên cứu sinh Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực Sức khỏe
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Thạc sĩ Thẩm định giá
Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường
Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu
Các chủ đề nghiên cứu
Hội thảo kinh tế
Phòng thí nghiệm kinh tế học


TIN TỨC
SỰ KIỆN
Kết quả giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017

Khoa Kinh tế xin chúc mừng các bạn sinh viên sau đây đã đạt giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017 (theo Quyết định số 1360/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế T..