[STBI-24-03-2016] Chỉ số đo lường vốn xã hội của lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

11:00 am, Thứ Năm, 24-3-2016

Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung

Nghiên cứu này đo lường vốn xã hội bằng cách ứng dụng mô hình PLS-SEM tích hợp các chỉ báo thành một chỉ số, sử dụng kết hợpmô hình đại diện (reflective model) và mô hình cấu thành (formative model). Chỉ số vốn xã hội bao gồm 2 chiều: cấu trúc (mạng lưới) và tri nhận (lòng tin), được phân chia thành 6 loại, trong đó chiều cấu trúc bao gồm 4 loại: mạng lưới gắn kết, mạng lưới gắn kết-kết nối, mạng lưới bắc cầu nối, mạng lưới bắc cầu nối – kết nối và chiều tri nhận bao gồm 2 loại: lòng tin cụ thể và lòng tin tổng quát. Mục tiêu của chỉ số này là 1) cung cấp thông tin tổng quan về vốn xã hội của lao động di cư từ nông thôn đến Thành phố Hồ Chí Minh 2) kết quả nghiên cứu thực tiễn dùng cho các nghiên cứu vi mô về tác động của vốn xã hội.

[Tải bài nghiên cứu tại ĐÂY].

Người trình bày

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên hiện đang công tác tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. ThS. Quyên tập trung nghiên cứu về chủ đề vốn xã hội và phát triển.

Translate »