[STBI-19-05-2016] Sử dụng nguyên tắc cam kết và tính nhất quán trong nghệ thuật gây ảnh hưởng

TS. Thái Trí Dũng

11:00 am, Thứ Năm, 19-5-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung:

(1) Các nguyên tắc gây ảnh hưởng trong thuyết phục

  • “Có đi có lại”
  • Uy thế
  • Bằng chứng xã hội
  • Thiện cảm
  • Sự khan hiếm
  • Sự cam kết

(2) Một số bằng chứng thực nghiệm

(3) Một số ứng dụng của nguyên tắc cam kết

(4) Thảo luận

Người trình bày: 

TS. Thái Trí Dũng là Trưởng Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. TS. Dũng tốt nghiệp tiến sĩ ngành tâm lý học tại Đại học Saint Petersburg, LB Nga. TS. Thái Trí Dũng tập trung nghiên cứu và giảng dạy về hành vi tổ chức và phát triển tổ chức. Bên cạnh đó, TS Thái Trí Dũng còn là chuyên gia tư vấn các hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Translate »