[STBI-10-11-2016] Thu hồi đất và thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn tại Thành phố Cần Thơ

  • 11:00 – 12:00 Thứ 5, 10/11/2016
  • Hội trường H.001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận
  • Người trình bày: Ngô Thanh Sơn | Đại học Cần Thơ | Email: ltson@ctu.edu.vn

Tóm tắt:

Việc thu hồi đất (THĐ) của người dân được Chính phủ thực hiện nhằm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã và đang là xu thế tất yếu của quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong quá trình đó, những người dân bị mất đất sản xuất phải chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế cũng phải thay đổi theo. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình nông thôn bị thu hồi đất thuộc hai dự án điển hình tại TP. Cần Thơ bằng phương pháp hồi quy phân đoạn (FLM) và nghiên cứu định tính. Kết quả cho thấy không có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu thu nhập của người dân sau 2 đến 4 năm kể từ khi Nhà nước thực hiện việc THĐ, đồng thời người dân cũng không chuyển đổi nghề nghiệp như dự định của Nhà nước và chính quyền địa phương

Translate »