Back

Lưu ý v/v tổ chức đánh giá cuối kỳ theo hình thức nộp tiểu luận

Những môn không thi, chỉ nộp tiểu luận (tiểu luận nhóm hay tiểu luận cá nhân): Giảng viên vui lòng lưu ý và thông tin rõ đến học viên

  • Giảng viên xác định hình thức đánh giá môn học ngay từ khi bắt đầu môn học.
  • Sau 2/3 thời gian giảng dạy, giảng viên vui lòng liên hệ với đơn vị đào tạo (hoặc thông qua phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí để liên hệ các đơn vị đào tạo hỗ trợ) lấy danh sách thi khi lớp chưa kết thúc.
  • Học viên nộp bài trực tiếp tại văn phòng Khoa hay tại phòng thi
  • Khi nộp bài phải ký tên (bài nhóm hay bài cá nhân). Nếu không có chữ ký thì điểm sẽ không được công nhận.
  • Không ký thay.