[03-08-2017] Họp Hội đồng khoa học khoa Kinh tế

– Thời gian: 13g30 thứ năm ngày 03/8/2017

– Địa điểm: phòng họp H001

– Nội dung:

(1) Góp ý cho thuyết minh đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 đợt 2

(2) Góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ Thẩm định giá hướng ứng dụng 45 tín chỉ

Translate »