Ban chủ nhiệm Khoa

Nguyễn Hoàng Bảo
Tiến sĩ
Trưởng khoa
08-3844-8222
hoangbao@ueh.edu.vn

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

Trực tiếp phụ trách mảng Chiến lược phát triển

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển
 • Quản lý công tác đối nội: tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, thi đua, khen thưởng…
 • Phát triển công tác đối ngoại: giao lưu, giới thiệu, ký kết hợp tác, xây dựng hình ảnh của khoa…
 • Tìm kiếm các nguồn tài chính, học bổng
 • Liên lạc cựu sinh viên
 • Quản lý tài chính

Công tác khác:

 • Công tác đoàn – hội, câu lạc bộ học thuật
 • Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội
 • Quản lý hoạt động Trung tâm Cedzo
 • Quản lý bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển, bộ môn Thẩm định giá, bộ môn Quản lý nguồn Nhân lực, bộ môn Kinh tế quốc tế
TS. Phạm Khánh Nam

TS. Phạm Khánh Nam

Phạm Khánh Nam
Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
08-3844-8222
khanhnam@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc: Khoa học & đào tạo
 • Phát triển nghiên cứu khoa học, hội thảo
 • Xây dựng và kiểm định các chương trình đào tạo
 • Quản lý Chương trình Nghiên cứu sinh & Cao học
 • Xây dựng hệ thống quản lý
 • Triển khai Hợp tác quốc tế
 • Các công việc khác do Trưởng khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Giảng viên thỉnh giảng
 • Quản lý bộ môn Kinh tế học, bộ môn Kinh tế Tài nguyên, Nông nghiệp và Môi trường

Lê Thành Nhân
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa
08-3844-8222
nhanlt@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc: Hành chính
 • Đảm bảo chất lượng
 • Triển khai & kiểm tra hệ thống quản lý
 • Công tác hành chính
 • Quản lý Chương trình đào tạo & công tác sinh viên bậc đại học
 • Cơ sở vật chất
 • Các công việc khác do Trưởng khoa giao/ủy quyền.

Công tác khác:

 • Website khoa
Blog Attachment
Translate »