Back

Nghiên cứu mới xuất bản của thầy Nguyễn Hoài Bảo

Chúc mừng thầy Nguyễn Hoài Bảo có bài nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Energy Economics (Jamie Cross, Bao H. Nguyen 2017 The relationship between global oil price shocks and China’s output: A time-varying analysis, Energy Economics, Volume 62: 79-91). Bài nghiên cứu mối quan hệ giữa các cú shock giá dầu thế giới và GDP của Trung Quốc, sử dụng bộ dữ liệu mới về kinh tế vĩ mô Trung Quốc phát triển bởi Chang et 2015 và dùng mô hình time-varying Bayesian VAR.

Energy Economics là tạp chí nghiên cứu hàng đầu thuộc lĩnh vực năng lượng (http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2101).

nguyen-hoai-bao-lai-may-cay

Thầy Nguyễn Hoài Bảo là giảng viên môn Kinh tế vĩ mô, thuộc bộ môn Kinh tế học – khoa Kinh tế. Thầy Hoài Bảo hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Crawford School of Public Policy, Australian National University.