Back

Chương trình Bất động sản được công nhận đạt chuẩn FIBAA Châu Âu

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã được công nhận kết quả kiểm định cơ sở giáo dục và 05 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA (Châu Âu), trong đó có chương trình đào tạo Bất động sản thuộc khoa Kinh tế.

Vào tháng 8/2022, Trường đã mời tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) tiến hành đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo và đánh giá ngoài cấp Cơ sở giáo dục UEH. Các chuyên gia FIBAA đã phỏng vấn lãnh đạo UEH, lãnh đạo các đơn vị quản lý chức năng, lãnh đạo Khoa, các Giám đốc Chương trình đào tạo, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên để thẩm định và đánh giá khách quan các chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng FIBAA. Các phiên phỏng vấn được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, khách quan, đúng đối tượng, đáp ứng các quy định của tổ chức FIBAA.

Sau khi có kết quả đánh giá ngoài, ngày 30/11/2022, Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certicification Committee) đã nhóm họp và thống nhất quyết định Công nhận đạt chuẩn FIBAA cho tất cả 05 Chương trình đào tạo và cấp Cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Chứng nhận đạt dấu chất lượng FIBAA cấp cho Cơ sở giáo dục có giá trị từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/11/2028. Chứng nhận đạt dấu chất lượng FIBAA cấp cho Chương trình đào tạo có giá trị từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/11/2027.

Chương trình đào tạo Bất động sản được đánh giá cao trong đợt kiểm định này, với một số tiêu chí được đánh giá ở mức trên yêu cầu (Exceeds quality requirement) như

  • Positioning of the study programme in the educational market
  • Positioning of the study programme on the job market for graduates (“Employability”)
  • Integration of theory and practice
  • Skills for employment / Employability
  • Practical business experience of faculty
  • Student support by the faculty
  • Cooperation with business enterprises and other organizations

RE FIBAA

FIBAA là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu và được thừa nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sự công nhận chất lượng của FIBAA đã xác nhận các chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục của UEH đạt được những tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống giáo dục đại học châu Âu. Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng châu Âu, FIBAA cũng đề xuất các kiến nghị cải tiến cho UEH trong thời gian sắp tới để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đại học cũng như các chương trình đào tạo.