Ứng dụng các lý thuyết học tập và mô hình Flipped Class để nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến

Người trình bày: TS.Thái Trí Dũng.

Tóm tắt: “Bài trình bày mở ra cuộc chia sẻ và thảo luận về một số lý thuyết học tập, mô hình Flipped classroom cũng như mô hình các cấp độ nhận thức Bloom và ứng dụng của chúng vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập trong môi trường E-learning. Tác giả cũng chia sẻ một số phương pháp cụ thể áp dụng vào việc giảng dạy trực tuyến như chuẩn bị tài liệu trên E-learning, quay bài giảng, livestream, phản hồi cho sinh viên, quản lý và kiểm qua quá trình,  tương tác hiệu quả với người học”.

Hình thức: Trực tuyến qua google meet.

Đối tượng: Giảng viên và sinh viên quan tâm xin liên hệ ông Võ Đức Hoàng Vũ: vu.vo@ueh.edu.vn

Nội dung: STBI- E-learning- 2020 – Thái Trí Dũng – Khoa Kinh tế

Translate »