[STBI]: TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÀ HÀM CẦU CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá tác động của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến năng suất lúa, tính lượng thuốc BVTV tối ưu, xây dựng hàm cầu của thuốc BVTV và tính toán độ co giãn của cầu thuốc BVTV theo giá của nó, giá lúa và giá các yếu tố đầu vào khác. Để thực hiện các mục tiêu trên, chúng tôi tiến hành ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas, hàm sản xuất khống chế thiệt hại Weibull và hàm lợi nhuận để làm cơ sở cho việc phân tích. Kết quả cho thấy, nông dân sử dụng thuốc BVTV đã làm tăng năng suất lúa, tuy nhiên họ đã sử dụng vượt mức tối ưu nhiều lần. Bên cạnh đó, từ hàm cầu về thuốc BVTV, chúng tôi đã tính độ co giãn của từng loại thuốc theo giá, phân tích độ nhạy về mức thuế môi trường cho từng loại thuốc BVTV, từ đó giúp các bên liên quan có thêm thông tin để quản lý và sử dụng thuốc BVTV phù hợp hơn.

Từ khóa: thuốc BVTV, hàm khống chế thiệt hại, hàm lợi nhuận, hàm cầu, độ co giãn

 

Người trình bày: TS. Lê Thanh Loan

Địa điểm: B1.1001, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q. 10

Thời gian: ngày 28.05.2020 vào lúc 11.00 đến 12.00

Translate »